Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /modules/mod_menu/helper.php on line 97

STATUT STOWARZYSZENIA STUDENCI DLA RZECZYPOSPOLITEJ 

Kraków 2012 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Studenci dla Rzeczypospolitej", zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.

2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Stowarzyszenie jest apartyjne.

3. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne - Oddziały, które nie posiadają osobowości prawnej.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) promowanie zainteresowania polityką, historią, tematyką społeczno-gospodarczą i ekonomiczną wśród studentów i ludzi młodych;

2) promowanie wartości patriotycznych i republikańskich;

3) promowanie przywiązania do państwa, jego historii, tradycji narodowych, kultury polskiej;

4) promowanie inicjatyw artystycznych;

5) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

6) integracja środowisk studenckich i młodzieżowych;

7) działanie na rzecz wzmacniania więzi międzypokoleniowych;

8) wspieranie indywidualnego rozwoju członków stowarzyszenia w duchu wartości wyrażonych w jego manifeście.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) działalność kulturalną, edukacyjną i oświatową;

2) działalność wydawniczą, wystawienniczą, publicystyczną;

3) działalność informacyjną i promocyjną w szczególności za pośrednictwem własnego pisma oraz strony internetowej;

4) działalność naukową;

5) organizację spotkań, paneli dyskusyjnych oraz konferencji;

6) organizację szkoleń i warsztatów;

7) gromadzenie zbiorów dokumentujących działalność Stowarzyszenia;

8) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami oraz osobami, którym bliskie są wartości wyrażone w manifeście Stowarzyszenia;

9) współdziałanie z organami administracji publicznej.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) uczestników;

3) wspierających;

4) honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, pragnąca wnieść wkład w realizację celów statutowych stowarzyszenia, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która złoży pisemną deklarację do Zarządu Głównego Stowarzyszenia i zostanie przez Zarząd Główny przyjęta w drodze uchwały w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i w Walnym Zebraniu Oddziału z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz głosem stanowiącym;

2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków, opinii; postulatów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;

3) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

4) posiadania legitymacji członkowskiej.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

1) aktywnego działania na rzecz realizacji celów statutowych oraz przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia;

2) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i trybie ustalonym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 11

Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, w tym także niepełnoletnia, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia. Członkiem uczestnikiem może być obywatel Polski lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację do Zarządu Oddziału Stowarzyszenia i zostanie przez Zarząd Oddziału przyjęty poprzez uchwałę w poczet członków uczestników Stowarzyszenia. W przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 12

1. Członek uczestnik Stowarzyszenia ma prawo do:

1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia bez prawa głosu oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego i uczestniczenia w Walnym Zebraniu Oddziału z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz głosem stanowiącym;

2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków, opinii, postulatów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;

3) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek uczestnik jest zobowiązany do:

1) aktywnego działania na rzecz realizacji celów statutowych oraz przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia;

2) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i trybie ustalonym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w uznaniu szczególnych zasług dla realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym, ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Stowarzyszenia i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

2. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający mają prawo brać udział – z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regularnego spełniania na rzecz Stowarzyszenia zadeklarowanych w deklaracji członkowskiej świadczeń.

§ 15

1.Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację członkowską, zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia, według wzoru ustalonego przez Zarząd Główny.

2. Dla przyjęcia w poczet członków zwyczajnych wymagana jest ponadto rekomendacja co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym członka Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału oraz uprzednie posiadanie statusu członka uczestnika przez co najmniej sześć miesięcy. W przypadku szczególnej aktywności kandydata do Stowarzyszenia do przyjęcia w poczet członków zwyczajnych nie jest wymagane spełnienie kryterium czasowego o którym mowa w zdaniu pierwszym.

21. Zarząd Główny w drodze uchwały określi szczegółowy tryb i warunki przyjmowania kandydatów do Stowarzyszenia w poczet członków zwyczajnych.

3. O swojej decyzji w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Zarząd Główny powiadamia zainteresowanego na piśmie. Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia powinna być rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 16

Członkowie Założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:

a) złożenia przez członka Stowarzyszenia Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, przy czym Zarząd nie może – w przypadku złożenia rezygnacji – odmówić podjęcia uchwały zgodnej z wolą członka, który składa rezygnację. Uchwała Zarządu o skreśleniu z listy członków winna być w takim przypadku podjęta niezwłocznie,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu;

2) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:

a) rażącego naruszenia przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, b) zaniechania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres co najmniej 1 roku,

c) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej 1 roku, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia,

d) działania przez członka na szkodę Stowarzyszenia lub postępowania, które godzi w dobre imię Stowarzyszenia lub stoi w rażącej sprzeczności z jego celami;

3) rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 18

1. O skreśleniu lub wykluczeniu członka decyduje Zarząd Główny w formie uchwały, za wyjątkiem członków honorowych, których pozbawić członkostwa może jedynie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, Zarząd Główny umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Głównego. O treści uchwały, o której mowa w ust. 1, Zarząd Główny powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Od uchwał Zarządu Głównego, o których mowa w ust. 1 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podejmowana na najbliższym posiedzeniu, jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania, prawa i obowiązki członka ulegają zawieszeniu.

4. Przepisy poprzednich ustępów stosuje się odpowiednio do członków uczestników. Kompetencje Zarządu Głównego i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o których mowa w ust. 1-3 wykonują odpowiednio Zarząd Oddziału i Walne Zebranie Oddziału. Ustęp ten nie uchyla kompetencji Zarządu Głównego i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o których mowa w ust. 1-3 w stosunku do członków uczestników, jeżeli Zarząd Główny uzna, że są podstawy do wszczęcia procedury skreślenia lub wykluczenia członka uczestnika a mimo to Władze Oddziału Stowarzyszenia procedury tej nie wszczęły. Procedura skreślenia lub wykluczeniu członka nie może odbywać się w Zarządzie Głównym i Walnym Zebraniu Członków, kiedy została wszczęta przez Władze Oddziału Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Oddziału jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

2) Zarząd Główny i Prezydium;

3) Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Wyboru Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym.

2. Członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej są wybierani na dwuletnią kadencję.

3. Mandat członka Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu z przyczyn, o których mowa w § 17 Statutu;

2) pisemnej rezygnacji;

3) odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, przy kworum wynoszącym minimum 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji - organowi, w którego składzie powstał wakat, przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.

§ 21

1. Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie, lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniach jawnych, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku, gdy organ uzna to za konieczne może bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu podjąć uchwałę o przeprowadzeniu danego głosowania w głosowaniu tajnym.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków obraduje raz na rok jako sprawozdawcze i raz na 2 lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Niezależnie od powyższego - Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie jako nadzwyczajne.

2. Zarząd Główny zawiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.

3. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd Główny zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu miesiąca od chwili złożenia wniosku. Zarząd Główny może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie także z własnej inicjatywy. Do nadzwyczajnego Walnego Zebrania przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd Główny obowiązany jest uwzględnić. Proponowany porządek może być rozszerzony przez Zarząd Główny o inne punkty.

5. W przypadku nie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przez Zarząd w terminie określonym w ust. 3 – do zwołania Walnego Zebrania jest uprawniona Komisja Rewizyjna.

§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

1) wyznaczanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

4) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

5) wybór i odwoływanie Członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa Zarządu Głównego, dwóch Wiceprezesów Zarządu Głównego , Sekretarza Zarządu Głównego i Skarbnika Zarządu Głównego;

6) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;

7) uchwalanie zmian Statutu;

8) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego;

9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;

10) podejmowanie uchwał w innych przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych postanowieniami statutu do kompetencji pozostałych organów władz Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zmieniony.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 24

1. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd Główny składa się z Prezydium i innych osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Skład Zarządu powinien odzwierciedlać sprawiedliwą reprezentację oddziałów.

3. Prezydium tworzą: Prezes Zarządu Głównego, dwóch Wiceprezesów Zarządu Głównego, Sekretarz Zarządu Głównego i Skarbnik Zarządu Głównego. Zmiana liczby lub charakteru członków Prezydium może nastąpić tylko poprzez zmianę Statutu Stowarzyszenia.

4. Prezydium jest jednostką organizacyjną Zarządu Głównego. Prezydium nie jest organem Stowarzyszenia w rozumieniu § 19. Statutu.

5. Liczbę członków Zarządu Głównego, nie wchodzących w skład Prezydium, określa uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwała powinna uwzględniać kryterium o którym mowa w ustępie drugim. Uchwała zostaje przyjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych .

6. Skład Zarządu Głównego nie może wynosić mniej niż 8 członków i nie więcej niż 12 członków. W przypadku, w którym niemożliwa okaże się reprezentacja każdego oddziału w Zarządzie Głównym, uchwała Walnego Zebrania, o której mowa w ustępie piątym, powinna uwzględniać także zasadę równej i sprawiedliwej rotacji.

§ 241

1. Zarząd Główny przyjmuje regulamin regulujący pracę Zarządu i Prezydium. Decyzja Zarządu w tej sprawie musi być podjęta bezwzględną większością głosów członków Zarządu, przy czym za przyjęciem regulaminu musi być większość członków Prezydium.

2. Regulamin o którym mowa w ustępie pierwszym określi szczegółowy podział kompetencji członków Prezydium.

§ 242

1. Wybór członków Prezydium i innych członków Zarządu Głównego odbywa się podczas tego samego Walnego Zebrania.

2. Członkowie Prezydium i inni członkowie Zarządu Głównego wybierani są w oddzielnych głosowaniach bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

§ 243

1. Zakres działań Wiceprezesów Zarządu Głównego określi regulamin o którym mowa w § 241. ust. 1.

2. Prezes Zarządu Głównego, po swoim wyborze, niezwłocznie określi, który Wiceprezes Zarządu Głównego, zastępuje Prezesa w przypadku jego chwilowej lub trwałej niezdolności do pełnienia funkcji.

§ 244

1. Prezes Zarządu Głównego kieruje pracami Zarządu Głównego.

2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów chyba że inaczej stanowi Statut. Do uzyskania quorum niezbędny jest udział przynajmniej połowy członków Zarządu Głównego w tym co najmniej 3 członków Prezydium. § 25 ust. 3 zdanie 2 stosuje się.

§ 25

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

2) tworzenie wizji działalności Stowarzyszenia i wyznaczania kierunków jego pracy;

3) podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia; ust 2 stosuje się odpowiednio;

4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 39 ust. 2 Statutu; punkt ten nie uchybia kompetencji o której mowa w § 251 ust. 2. pkt. 2;

5) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;

6) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia;

7) powoływanie organów doradczych (komisji problemowych i zespołów roboczych);

8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;

9) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia;

9a) odwoływanie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w przypadkach o których mowa § 36 ust. 2;

10) ustalanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania.

2. (skreślony)

2a. (skreślony)

3. Zarząd Główny zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych uchwał, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu może się odbywać także, gdy jego członkowie porozumiewają się na odległość za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się.

4. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes lub upoważniony przez Prezesa Członek Prezydium.

5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd Główny może zatrudniać pracowników. Może także utworzyć biuro.

§ 251

1. Prezydium działa tylko w zakresie kompetencji wyraźnie mu przyznanych. W razie wątpliwości, uważa się że dana kompetencja należy do zakresu działalności Zarządu Głównego.

2. Do kompetencji Prezydium należy:

1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w wysokości nie przekraczającej pięciu tysięcy złotych;

3) (skreślony);

4) składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia;

5) utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami w imieniu Stowarzyszenia;

6) reprezentowanie Stowarzyszeniach w czynnościach sądowych;

7) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3;

8) troska o wizerunek Stowarzyszenia.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Zarządu;

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

3) przedstawianie Zarządowi Głównemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

4) składanie wniosku do Walnego Zebrania Oddziału o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;

5) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;

6) żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub posiedzenia Zarządu Głównego dla rozpatrzenia określonych spraw;

7) składanie wniosków o skreślenie z listy członków lub wykluczenie ze stowarzyszenia na skutek stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 17 pkt 1 lub 2;

8) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 5;

9) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w przypadku, o którym mowa w § 32 ust. 3;

10) (skreślony);

11) składanie wniosków o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 4 i ust. 2.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) będące członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia, bądź Zarządu Oddziału;

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z urzędu.

4. Wybór do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 3 jest nieważny. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 w trakcie kadencji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji Rewizyjnej, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 27

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Oddziały Stowarzyszenia

§ 28

Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały na terenie całego kraju. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.

§ 29

1. Oddziały powołuje i likwiduje Zarząd Główny bezwzględną większością głosów, o ile uzna powołanie Oddziału na danym obszarze za uzasadnione z punktu widzenia realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, przy kworum wynoszącym minimum 2/3 członków Zarządu Głównego.

2. Oddział Stowarzyszenia tworzy minimum pięć osób będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

3. Oddział Stowarzyszenia działa na obszarze określonym w uchwale Zarządu Głównego o powołaniu Oddziału.

4. Oddziały podlegają władzom krajowym Stowarzyszenia i prowadzą działalność w ramach programu przyjętego przez Zarząd Oddziału w formie uchwały.

5. Uchwałę, o której mowa w ust. 4, Zarząd Oddziału przekazuje niezwłocznie po jej podjęciu do Zarządu Głównego.

§ 30

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Oddziału;

2) Zarząd Oddziału.

2. W sprawach nieuregulowanych odrębnie, do władz Oddziału Stowarzyszenia, stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz krajowych.

§ 31

1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału jako:

1) sprawozdawczo-wyborcze - co 2 lata;

2) sprawozdawcze – raz na rok.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału w szczególności należy:

1) uchwalanie ogólnych kierunków działalności Oddziału;

2) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i ich przekazywanie; Zarządowi Głównemu za pośrednictwem Zarządu Oddziału;

3) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

4) wybór Zarządu Oddziału, w tym Prezesa Oddziału oraz Sekretarza i Skarbnika;

5) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie obrad;

6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

4. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału oraz Zarząd Główny co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.

§ 32

1. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:

1) z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy Stowarzyszenia zrzeszeni w danym Oddziale;

2) z głosem doradczym:

a) członkowie honorowi z terenu Oddziału,

b) przedstawiciele władz krajowych Stowarzyszenia, niebędący członkami danego Oddziału, jeżeli wyrażą taką wolę,

3) (skreślony).

2. Na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub 1/5 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia zrzeszonych w danym Oddziale, Zarząd Oddziału zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału, które odbywa się w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. Zarząd Oddziału może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału także z własnej inicjatywy.

3. W przypadku niezwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w terminie określonym w ust. 2, do jego zwołania jest uprawnione Prezydium lub Komisja Rewizyjna.

§ 33

1. Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd składający się z 3-5 członków. Liczbę członków Zarządu Oddziału na daną kadencję ustala Walne Zebranie Oddziału. Pracami Zarządu Oddziału kieruje Prezes Oddziału.

2. Członków Zarządu Oddziału wybiera Walne Zebranie Oddziału na okres 2 lat.

3. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jego członków w tym obowiązkowo Prezesa Oddziału.

4. Zarząd Oddziału:

1) kieruje bieżącą działalnością Oddziału;

2) występuje na zewnątrz w imieniu Oddziału;

3)realizuje zadania określone przez Zarząd Główny, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz Walne Zebranie Oddziału;

4) opracowuje, zatwierdza i realizuje roczne plany pracy Oddziału;

5) składa sprawozdania z działalności Oddziału Walnemu Zebraniu Oddziału i Zarządowi Głównemu;

6) podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia do Oddziału członków uczestników;

7) wnioskuje w sprawach finansowych do Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub składa oświadczenia woli w zakresie zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia w ramach udzielonych przez Zarząd Główny pełnomocnictw;

8) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków uczestników do Oddziału i ustania tego członkostwa.

5. Zarząd Oddziału jest obowiązany przekazać treść podjętych uchwał Zarządowi Głównemu w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia. Zarządowi Głównemu przysługuje prawo uchylenia uchwały Zarządu Oddziału w przypadku jej rażącej niezgodności ze statutem, po przedstawieniu pisemnego uzasadnienia. Uchylenie uchwały Zarządu Oddziału może być dokonane w ciągu 14 dni od dnia jej przekazania Zarządowi Głównemu.

§ 34

1. Zarząd Oddziału składa Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia roczne sprawozdania z działalności Oddziału oraz przedstawia plan pracy na rok następny.

2. Oddziały Stowarzyszenia mogą tworzyć w zakresie swojego działania ciała doradcze w postaci zespołów lub komisji problemowych, określając w uchwale powołującej dany zespół lub komisję, organizację i zadania danego zespołu lub komisji.

3. Sprawy wykraczające poza zakres działania Zarządu Oddziału oraz sprawy o szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia, Zarząd Oddziału wnosi pod obrady Zarządu Głównego lub pod obrady Walnego Zebrania Oddziału lub Stowarzyszenia wg ich kompetencji określonych statutem.

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału są zwoływane przez Prezesa Oddziału w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. § 35 Czynności kontrolne wobec Oddziału wykonuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 36

1. Oddział może być rozwiązany uchwałą Zarządu Głównego w następujących przypadkach:

1) rażącego naruszenia statutu lub uchwał władz krajowych Stowarzyszenia przez Zarząd Oddziału lub Walne Zebranie Oddziału, po uprzednim udzieleniu upomnienia;

2) wniosku Walnego Zebrania Oddziału, wyrażonego w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych zrzeszonych w danym Oddziale;

3) braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego dla dalszego istnienia Oddziału;

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, gdy stwierdzi ona wystąpienie przesłanek o których mowa w punkcie 1 i 3 niniejszego ustępu.

2. Zarząd Główny może uchwałą odwołać Zarząd Oddziału, gdy stwierdzi rażące naruszenia Statutu lub uchwał władz krajowych Stowarzyszenia przez Zarząd Oddziału lub Walne Zebranie Oddziału, prowadzenie przez Zarząd Oddziału działań sprzecznych z oficjalną polityką Zarządu Głównego, albo niewypełnianie lub nieprawidłowe wypełnianie przez Zarząd Oddziału swoich statutowych obowiązków, a nie jest przy tym konieczne rozwiązanie całego Oddziału. Wniosek do Zarządu Głównego o odwołanie Zarządu Oddziału z przyczyn o których mowa w zdaniu 1. przysługuje również Komisji Rewizyjnej. Po podjęciu uchwały o odwołaniu Zarządu Oddziału Zarząd Główny w ciągu miesiąca zwołuje nadzwyczajne sprawozdawczo- wyborcze Walne Zebranie Oddziału.

3. Osoby wchodzące w skład Zarządu Oddziału odwołanego w trybie przewidzianym w ust. 2 tracą bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia i Władz Oddziału Stowarzyszenia na okres roku. Ponadto, jeżeli osoba odwołana z Zarządu Oddziału jest również członkiem Zarządu Głównego, to Zarząd Główny z chwilą odwołania Zarządu Oddziału stwierdza wygaśnięcie mandatu tej osoby w Zarządzie Głównym. Zarząd Główny w uzasadnionych przypadkach może nie stosować reguły ustalonej w niniejszym ustępie, wobec wskazanych imiennie w uchwale odwołującej Zarząd Oddziału osób zasiadających w odwołanym Zarządzie Oddziału.

 

Rozdział VI

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 37

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1) dotacji, subwencji;

2) darowizn, zapisów i spadków;

3) składek członkowskich, w tym świadczeń członków wspierających;

4) dochodów z majątku;

5) wpływów z odpłatnej działalności statutowej, nie będącej działalnością gospodarczą;

6) dochodów z działalności gospodarczej.

3. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd Główny, z zastrzeżeniem § 33 ust. 4 lit.g.

§ 38

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której całkowity dochód służy realizacji celów statutowych.

§ 39

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych o wartości przekraczającej 7 000 zł uprawnionymi do reprezentacji Stowarzyszenia są Prezes i Skarbnik działający łącznie.

2. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

2) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

3) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

4) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 40

Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności co najmniej jednej czwartej liczby członków zwyczajnych. Uchwała zostaje przyjęta w głosowaniu tajnym.

§ 41

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub w drugim terminie – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej jednej czwartej liczby członków zwyczajnych.

2. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Głównego Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie przekazany zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.

STUDENCI DLA RZECZYPOSPOLITEJ

Fundamenty

Pochodzimy z różnych środowisk, szkół i uczelni. Pracujemy w różnych miejscach, mamy różne zainteresowania i doświadczenia życiowe. Czasem odmienne przekonania polityczne oraz wizje świata. Łączy nas to, że swoje życie wiążemy z Polską.

Odwołujemy się do najlepszych tradycji naszej historii i stale obecnego w nich, a dziś zapominanego - pojęcia służby państwowej. Bliskie są nam ideały niepodległościowych powstań, walki o zachowanie narodowej kultury, odrodzonego państwa polskiego, bohaterstwa czasów wojny i oporu wobec komunistycznego zniewolenia. Jednocześnie z młodzieńczą ciekawością obserwujemy i czerpiemy inspiracje z doświadczeń innych państw i narodów.

Deklarując wiarę w Boga, podnosimy sztandar wartości chrześcijańskich towarzyszących nam Polakom od początku dziejów. To one są źródłem prawdy, do której chcemy dążyć.

Misja

Naszym celem jest krzewienie nowoczesnego patriotyzmu i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy zainteresować młodych ludzi życiem publicznym, rozwijać świadomość polityczną, gospodarczą i historyczną.

Plany

Jak wielu przed nami my również mamy marzenie. Chcemy silnej Rzeczypospolitej, rozwijającej się gospodarki, świadomych obywateli, mężów stanu w ławach parlamentarnych, debaty naukowej nieskrępowanej modą ani poprawnością polityczną. To jest nasz cel - pewnego dnia obudzić się w takiej Polsce.

W Rzeczypospolitej naszych marzeń.

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

ul. Batorego 25/834/909

31-135 Kraków

Małopolskie, Polska

KRS: 0000383651

NIP: 6793068288

REGON: 121530715

Konto bankowe PLN: 11 1750 0012 0000 0000 2251 3605

 

Zarząd Główny:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Adrian Bochenek (Kraków) – prezes, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Alicja Król (Poznań) – wiceprezes,

Krzysztof Kiśluk (Warszawa) – skarbnik,

(Kraków) – sekretarz,

 

 

Kontakty do oddziałów: 
  • Oddział GdańskTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daria Wójcik (prezes oddziału)

  • Oddział Kraków: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Witkowski (prezes oddziału)

  • Oddział Łódź: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maria Sawościan (prezes oddziału)

  • Oddział Poznań: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Alicja Król (prezes oddziału) 

  • Oddział Toruń: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agata Mieczkowska (prezes oddziału)

  • Oddział WarszawaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Bartłomiej Król (prezes oddziału)

 

 

Prezes:              Marcin Witkowski

Kontakt:            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oddział krakowski jest najstarszym z oddziałów stowarzyszenia. Powstał w maju 2010 roku. Włączając się w kluczowe dla organizacji projekty realizujemy jej podstawowe cele: podnoszenie poziomu zainteresowania wśród młodych ludzi bieżącymi sprawami polskiego życia publicznego oraz poszerzanie ich wiedzy polityczno-historycznej. W ramach cyklu konferencji „Raport o stanie państwa” w Krakowie poruszaliśmy m.in. problemy energetyki czy armii. W dyskusjach panelowych głos zabrali cenieni eksperci, tacy jak prof. Stefan Taczanowski czy gen. Roman Polko.

Do największych przedsięwzięć należy współorganizacja zakrojonych na skalę ogólnopolską obchodów 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego pod nazwą „Raport z oblężonego Państwa” i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod hasłem „Waszej pamięci, Żołnierze Wyklęci”. W ramach cyklu „Dotknij historii” członkowie krakowskiego oddziału Stowarzyszenia przygotowali również happening historyczny „Diariusz z kampanii moskiewskiej – rekonstrukcja hołdu ruskiego” oraz upamiętniający 65. rocznicę śmierci rtm. Witolda Pileckiego Krakowski Marsz Rotmistrza.

 

Podczas serii debat o charakterze informacyjnym składających się na projekt „Rozdroża etyki” podjęto tematy in vitro, naprotechnologii, aborcji i syndromu postaborcyjnego. Wśród prelegentów cyklu rozmów o Polsce – „O III RP z…” – znaleźli się m.in. Jan Rokita, profesorowie Andrzej Nowak, Krzysztof Szczerski i Jan Marek Chodakiewicz oraz Witold Gadowski. W ramach serii spotkań „Postaci, które nas inspirują” przypomniane zostały sylwetki m.in. księdza Jerzego Popiełuszki czy Józefa Mackiewicza.

W maju 2013 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja naukowa „Polska szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy” poświęcona problematyce polskiej edukacji w warunkach kształtującego się społeczeństwa wiedzy oraz trwającej w przestrzeni publicznej dyskusji wokół reform polskiego systemu edukacji.

W marcu 2012 roku członkowie oddziału na znak protestu przeciw decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej o ograniczeniu liczby godzin historii w szkolnych programach nauczania dołączyli do głośnego wówczas strajku głodowego. Czynnie uczestniczą oni także w programie publicystycznym „Młodzież Kontra czyli… pod ostrzałem”.

 

 

Jesteśmy niezależną organizacją studencką utworzoną w 2010r., zrzeszającą ponad 200 studentów oraz działającą w 12 miastach. Promujemy w środowisku akademickim wartości patriotyczne, a także ideę społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy zaciekawić młodych ludzi życiem publicznym, rozwijać świadomość polityczną, gospodarczą i historyczną.

Misja

Naszym celem jest krzewienie nowoczesnego patriotyzmu i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy zainteresować młodych ludzi życiem publicznym, rozwijać świadomość polityczną, gospodarczą i historyczną.

Plany

Jak wielu przed nami my również mamy marzenie. Chcemy silnej Rzeczypospolitej, rozwijającej się gospodarki, świadomych obywateli, mężów stanu w ławach parlamentarnych, debaty naukowej nieskrępowanej modą ani poprawnością polityczną. To jest nasz cel - pewnego dnia obudzić się w takiej Polsce. W Rzeczypospolitej naszych marzeń.

Dlaczego my?

Ponieważ jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która promuje wyżej wymienione wartości, działając w skali ogólnokrajowej. Istniejemy od 2010r, posiadamy 12 oddziałów w największych miastach Polski, zrzeszamy ponad 200 studentów (a to zarówno z uczelni technicznych, artystycznych oraz uniwersytetów). Jesteśmy apartyjni, co pozwala nam jednoczyć osoby z przeróżnych środowisk, a zarazem daje nam pełną swobodę działania. Łączy nas chęć promowania zainteresowania polityką, historią, tematyką społeczno-gospodarczą i ekonomiczną  wśród studentów i ludzi młodych, promowanie wartości patriotycznych i republikańskich, przywiązania do państwa, jego historii, tradycji narodowych i kultury. Posiadamy własny statut, siedzibę, władze naszego Stowarzyszenia… ale z racji tego, że jesteśmy tylko studentami, wciąż brakuje nam funduszy na finansowanie bieżącego działania Stowarzyszenia. Dlatego zwracamy się do Ciebie! Każda regularna wpłata będzie dla nas równie cenna, przede wszystkim dlatego, że będzie to świadectwo tego, że nasze idee przemawiają do społeczeństwa, i że ludziom zależy na krzewieniu postaw patriotycznych wśród młodych osób.

 

Konto bankowe

PLN: 11 1750 0012 0000 0000 2251 3605

 

                                                                                                                              

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej to organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów polskich wyższych uczelni o poglądach konserwatywnych. Stowarzyszenie powstało w maju 2010 roku. Posiada oddziały w dziesięciu miastach akademickich Polski: Krakowie, Łodzi, Toruniu, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach.

Cele Stowarzyszenia

Organizacja chce być dobrze słyszalnym w publicznej debacie głosem konserwatywnej części społeczności studenckiej. Celem jej działania jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej oraz uwzględniającej odmienne punkty widzenia dyskusji na temat bieżącej sytuacji państwa.

Stowarzyszenie skupia studentów ze wszystkich szkół wyższych w danym ośrodku akademickim - nie jest nakierowane na działanie w obrębie konkretnej uczelni. Członkowie Stowarzyszenia posiadają różne zainteresowania, poglądy i doświadczenie życiowe. Przypominają, że jednym z najważniejszych obywatelskich obowiązków jest troska o rozwój Ojczyzny. Deklarują chęć nawiązania do najlepszych tradycji narodowej historii i starają się inicjować podnoszenie świadomości przede wszystkim młodych ludzi. By to osiągnąć Stowarzyszenie promuje zainteresowanie polityką, historią, tematyką społeczno-gospodarczą i ekonomiczną, wartościami patriotycznymi i republikańskimi, tradycjami narodowymi, polską literaturą i kulturą oraz działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Historia i dokonania

Powstanie Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej było odpowiedzią na niski poziom zainteresowania wśród młodych ludzi sprawami własnego kraju oraz ich wiedzy polityczno-historycznej. Założycielem Stowarzyszenia jest Paweł Kurtyka – syn śp. Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

Przez sześć lata swojej działalności Stowarzyszenie zrealizowało około 80 projektów uszeregowanych w cykle tematyczne. Do największych przedsięwzięć należy organizacja ogólnopolskich obchodów 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego pod nazwą „Raport z oblężonego państwa” i święta Żołnierzy Wyklętych pod hasłem „Namioty Wyklętych”.

Podejmowane działania na rzecz poszerzania wiedzy z zakresu historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej oraz popularyzacji zagadnień związanych z bieżącymi sprawami polskiego życia publicznego zostały docenione m.in. przez umożliwienie Stowarzyszeniu zabrania czynnego głosu przy konsultacjach projektów ustaw –  nowelizacji ustawy o zgromadzeniach oraz projektu ustawy o szkolnictwie wyższym.

Uznając znaczenie historii w budowaniu tożsamości narodowej członkowie organizacji dołączyli w marcu 2012 roku do głośnego strajku głodowego, który stanowił formę protestu przeciw decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej o ograniczeniu nauczania historii w szkołach.

Działanie

Organizowane przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej wydarzenia uporządkowane są w cykle tematyczne:

Raport o stanie państwa – zadaniem cyklu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na palące problemy polskiego życia publicznego oraz dostarczenie im wiedzy o sytuacji państwa w najważniejszych jego sektorach. Realizacja cyklu jest jednym z podstawowych celów działalności organizacji i stoi u podstaw jej założenia. Do rozmów o niepokojących młodych obywateli kwestiach zapraszani są eksperci, naukowcy i politycy. Z cyklu „Raport o…” dotychczas odbyły się następujące debaty: „Katastrofa smoleńska – przyczyny, przebieg, reperkusje”, „Raport o stanie armii” w Krakowie, „Raport o stanie armii 2” w Warszawie, „Energetyka polska – wyzwania i zagrożenia”, „We don't need no education…? – czyli raport o stanie polskiej edukacji”, „Obywatelu! Kim jesteś? Raport o społeczeństwie obywatelskim”, „Działam i wychowuję. Organizacje młodzieżowe wczoraj i dziś”.

Dotknij historii – cykl, poza promocją wiedzy o wydarzeniach historycznych określa stosunek organizacji do najnowszej historii Polski. Jego zadaniem jest popularyzacja pamięci o dwóch niezwykle ważnych zjawiskach w polskiej historii XX wieku: oporze społeczeństwa przeciw narzuconemu siłą stalinowskiemu reżimowi po II wojnie światowej oraz represjach, jakie aparat komunistyczny sprowadził na naród polski po 13 grudnia 1981 roku, potwierdzając status PRL jako państwa pozostającego pod sowiecką kuratelą. Zaakcentowanie jednego z największych politycznych tryumfów Rzeczypospolitej – wyprawy hetmana Żółkiewskiego na Moskwę, za pomocą zorganizowania happeningu „Diariusz z kampanii moskiewskiej”, stanowi zaś odwołanie do tradycji republikanizmu z I RP. Formami przekazu wiedzy stają się nie tylko dyskusje panelowe z udziałem ekspertów czy „świadków historii”, ale przede wszystkim bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi, pozwalające zainteresować szersze grono odbiorców, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, pokazy zdjęć czy filmów dokumentalnych. Do tej pory w ramach cyklu „Dotknij historii” członkowie Stowarzyszenia przygotowali happening historyczny „Diariusz z kampanii moskiewskiej – rekonstrukcja hołdu ruskiego”, a także obchody 29., 30. i 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca w 2012 i 2013 roku (w tym zakrojone na skalę ogólnopolską inicjatywy „Raport z oblężonego Państwa” oraz „Waszej Pamięci, Żołnierze Wyklęci”).

Rozdroża etyki – w ramach projektu organizowane są debaty o charakterze informacyjnym, które podnoszą kwestie wzbudzające największe kontrowersje wśród społeczeństwa. Ich celem jest omówienie problemów będących przedmiotem często upraszczanych bądź zaciemnianych w dyskursie publicznym etycznych sporów. Dotychczas poruszone zostały tematy związane z in vitro i naprotechnologią („In Vitro, naprotechnologia i inne metody”) problemami aborcji i syndromu postaborcyjnego („Aborcja – problem indywidualny czy globalny?”) oraz zagadnieniu ludzkiego istnienia („<<Żyjesz>>? Medycyna, etyka, prawo o zagadnieniu ludzkiego istnienia”).

O III RP z… - cykl rozmów o Polsce - formuła projektu zakłada organizację spotkań, których celem jest zainteresowanie młodych ludzi przemianami dokonanymi w państwie polskim po obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku. Wśród prelegentów starających się odsłonić przed słuchaczami kulisy powoływania komisji śledczych, polityki wschodniej względem III RP, polskiej dyplomacji czy transformacji gospodarczej znaleźli się m.in. Jan Rokita, profesorowie Andrzej Nowak i Krzysztof Szczerski, oraz Witold Gadowski.

Postaci, które nas inspirują – w ramach cyklu inicjowane są rozmowy poświęcone pamięci osób mogących stanowić wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Szczególne miejsce wśród nich zajmują postaci, które swoją postawą dały świadectwo oporu wobec komunistycznego reżimu (np. panel dyskusyjny „<<Nie chcemy Polski, która nic nie kosztuje>>. Ksiądz Jerzy Popiełuszko znany i nieznany”, konferencja „Józef Mackiewicz- kontrrewolucjonista, opozycjonista, pisarz” oraz konferencja „Kapłani Niepodległości – księża represjonowani w PRL-u”).

Część wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej łączy zagadnienia polityczne z kulturalnymi, np. dyskusja na temat świadomości czytelniczej w Polsce „Zapomniani (?) pisarze” czy konferencja „Młodość i gniew” dotycząca działalności antykomunistycznych organizacji młodzieżowych i studenckich w latach 1945-2010 na terenie Małopolski.

Niniejszy tekst "Opis" udostępniony na licencji CC-BY-SA 3.0

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne